سایت دو زبانه‌ فارسی-آلمانی
سایت دو زبانه فارسی-آلمانی
Monday
زندگی‌نامه/ چهره خانه (قسمت چهارم) دکتر اسماعیل نوری‌علا
اين چهارمين فصل را در روزی می نويسم که از يکی ديگر از مرزهای حيات گذشته و وارد مرحلۀ جديدی شده ام که بخش عمده ای از آن به انديشيدن به، و نوشتن همين خاطرات پراکنده تعلق دارد.

برچسبها: , , ,

Thursday
زندگی‌نامه/ چهره خانه (قسمت سوم) دکتر اسماعیل نوری‌علا
در اين آخرين روزهای 64 سالگی می بينم که باقی ماندهء عمرم دارد مثل برق می گذرد. عادت کرده ام که روزهای رفتهء تقويم را با قلمی سرخ رنگ خط بزنم.

ادامه مطلب

برچسبها: , , ,

Saturday
زندگی‌نامه/ چهره خانه (قسمت دوم) دکتر اسماعیل نوری‌علا
- راستش اينکه من سراغ شعر نرفتم. شعر، قبل از آنکه اصلاً بدانم چيست، به سراغ من آمد.
البته من نمی خواهم مثل يدالله رويائی از تکنيک بديع «وارونه گوئی» استفاده کنم يا امری عادی را اسرارآميز جلوه دهم.

برچسبها: , , ,

Friday
زندگی‌نامه/ چهره خانه (قسمت اول) دکتر اسماعیل نوری‌علا
دو ماه ديگر قرار است از مرز 64 و 65 سالگی بگذرم در حاليکه نيمی از عمر را در زادگاهم و نيمی ديگر را در سرزمين هائی که رفته رفته وطنم شدند گذرانده ام. اين روزها، صبحگاهان، هنوز ديده از خواب دوشين نشسته، در آينهء روبرويم سپيدمومردی را می بينم
ادامه مطلب

برچسبها: , ,